Text Size

อำนาจหน้าที่ของ คตง.ที่เกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลัง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ วางหลักให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัยทางบประมาณและการคลัง

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและกำหนดโทษปรับทางปกครอง และวิธีการชำระค่าปรับ ในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด

(๔) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

   สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่กำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ คือ มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยการดำเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง..." ดังนั้น อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องนี้ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยความผิดวินัยทางการเงินและการคลัง

  ส่วนอำนาจหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินั้น อาจบัญญัติในกฎหมายลำดับรอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่บทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ต่อไปในระหว่างที่ยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงยังคงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและกำหนดโทษปรับทางปกครองอยู่ในปัจจุบัน