Text Size

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัยงบประมาณและการคลัง

แต่เดิมนั้นการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ มีความไม่เหมาะสมตามมาตรฐานของการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไปอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจเงินแผ่นดินไปตกอยู่ที่บุคคลคนเดียว อันได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลตรวจสอบการบริหารงบประมาณแผ่นดินที่มีจำนวนมากหลายแสนล้านบาทในแต่ละปี หรือปัญหาการขาดความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งย่อมมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือตัวผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นการล่อแหลมต่อการถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร อันเป็นการขัดต่อมาตรฐานสากลของการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะเข้าข่าย "ใช้เอง ตรวจเอง"

อ่านเพิ่มเติม...